نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

تخت جمشید

تخت جمشید راههای دسترسی: تخت جمشید در استان فارس، حدود 10 کیلومتری شمال شهر مرودشت و در 57 کیلومتری شیراز قرار دارد. به یونانی یعنی » پِرسپولیس « است زیرا به ایالت پارس منسوب بود .یونانیان آن را « شهر