نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

نماینده دولت در امور مشمولین و دستورالعمل جدید و بازنگری شده - 1400

دستگاه های اجرایی بهره ور از کارکنان وظیفه

با عنایت به اصل 147 قانون اساسی و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و ماده 68 و 69 از فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی

و بر اساس اعلام معاون اول محترم رئیس جمهور ، حوزه مشمولین امریه این معاونت ، بعنوان متولی خاص و نماینده دولت

در امر ساماندهی امور مشمولین امریه معرفی و از سال 1394 مشغول به فعالیت می باشد .

در این راستا و بر اساس بخشنامه ابلاغی ستادکل و دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات

نیروهای مسلح ( 87/2/310/28 مورخ 97/7/18 ) کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات و دانشگاههای دولتی

که از کارکنان وظیفه استفاده می نمایند مکلف گردیدند ، به منظور رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و سوء

استفاده های احتمالی در انتخاب محل خدمت ، نسبت به راه اندازی سامانه جذب و بکارگیری کارکنان وظیفه اقدام نمایند .

پس از دریافت اطلاعات ، آدرس و مشخصات اینترنتی و لینک سامانه های مذکور

متعلق به دستگاههای اجرایی بهره ور از کارکنان وظیفه ،

به شرح ذیل جهت بهره برداری ارائه می گردد

 

              

 

              

 

              

 

              

 

            

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

برای دریافت متن کامل دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مامور به دستگاه های غیر نظامی

روی تصویر زیر کلیک نمائید