نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

آمار و اطلاعات

1396/02/20

جداول جمعیت

جمعیت روستایی

شاخص های اقتصادی

نیروی انسانی

شاخص های اجتماعی

هزینه و درآمد (تفکیک استانی 84 -94)