نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سومین همایش و دومین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر

1396/01/27

سومین همایش ملی روز روستا وعشایر

در مهرماه سال 1395 ، با حضور رئیس جمهور محترم کشور در سالن اجلاس سران

و دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر

پس از برگزاری همایش ، (در دیماه 1395) با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور

در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید .

دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر