نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

دومین همایش و اولین نمایشگاه توانمندی روستاییان

1396/01/27

دومین همایش ملی روز روستا

در مهرماه سال 1394 ، با حضور رئیس جمهور محترم کشور در سالن اجلاس سران

و اولین نمایشگاه توانمندی روستائیان

بعد از برگزاری همایش ، با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید .

اولین نمایشگاه توانمندی روستائیان