نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

نخستین رویداد ملی ایده پردازی احیای جهاد

نخستین رویداد ملی ایده پردازی احیای جهاد

ایده های نوآورانه در عرصه خدمت رسانی و پیشرفت:

روستا، مناطق محروم، مناطق عشایر نشین و حاشیه شهر

  • مسائل
  • راهکارها
  • الگوهای موفق

آدرس شرکت در فراخوان:

https://survey.porsline.ir/s/Ac3zLPL

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 8 را به شماره 5000175 ارسال نمایید.

‌معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری