نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

تصویب سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور در شصتمین جلسه شورای عالی آمار

شصتمین جلسه شورای عالی آمار برگزار شد

 

سامانه جامع آماری و اطلاعات آبادی های مستقر در معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، می تواند از جمله نقاط مثبت وارزنده در سرشماری ثبتی مبنا باشد.

شصتمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، دکتر حسین زاده معاون سازمان ورئیس مرکز آمارایران و اعضای شورای عالی آمار از مرکز آمار ایران و سایردستگاه های اجرایی روز دوشنبه مورخ ١٤٠٠/٢/٦ ، در محل سازمان برنامه و بودجه کشور و به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه دکتر نوبخت ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات روزه داران، با اشاره به دستور جلسه، بر لزوم بررسی مصوبات به منظور اجرایی نمودن آن توسط دستگاههای اجرایی تاکید نمود. در ادامه دکتر حسین زاده در خصوص آیین نامه تشکیل شورای راهبری پژوهش و آموزش نظام آماری کشور، به مفاد ماده ٨ بند ب، برنامه ملی آمار در خصوص تشکیل "شورای راهبری آموزش و پژوهش نظام آماری" به ریاست مرکز آمار ایران و عضویت نمایندگان دستگاههای عضو شورای عالی آمار، انجمن آمار و سایر دستگاه های اجرایی حسب تشخیص مرکز آمار وتهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی شورا توسط مرکز آمار ایران توضیحاتی را ارائه نمود. در ادامه با توافق اعضا، کلیات آیین نامه تشکیل شورای راهبری پژوهش وآموزش نظام آماری کشوربه تصویب اعضای شورای عالی آمار رسید. همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای عالی آمار، ضمن ابلاغ آیین نامه تشکیل این شورا به دستگاه های اجرایی، گزارش عملکرد این شورا را به صورت سالانه به شورای عالی آمار ارائه نماید.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به بررسی و تصویب اولین فهرست آمارهای رسمی ایران گفت: در خصوص این موضوع، مباحث مورد طرح در ٤ جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بررسی شد و ضمن انجام مطالعات ،کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در این جلسه اولین  نسخه فهرست آمارهای رسمی کشور به تصویب اعضای شورای عالی آمار رسید و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ خواهد شد، همچنین مرکز آمار ایران موظف است فهرست آمارهای رسمی کشور را به صورت سالانه با همکاری دستگاه های ذی ربط بروز رسانی نماید. 

دکتر حسین زاده در ادامه با اشاره به موضوع "نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران"، افزود: بر اساس تجربیات سازمان های بین المللی، بحث نشان کیفیت لازم و ضروری است و این موضوع در جلسات ١١٣ و ١١٤ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مطرح و آیین نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران، در سه سطح، تهیه و مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت. در ادامه این جلسه، ضمن تصویب آیین نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی کشور، مقرر شد آیین نامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ و دبیرخانه شورای عالی آمار گزارش عملکرد آیین نامه نشان کیفیت آمارهای رسمی کشور را به صورت سالانه به شورای عالی آمار ارائه نماید.

در این جلسه همچنین سامانه جامع آماری و اطلاعات آبادی های مستقر در معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، به تصویب رسید و مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به تقویت و توسعه سامانه مزبور همکاری لازم را به عمل آورند و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز منابع لازم برای توسعه سامانه مزبور را تامین نماید. همچنین مقرر گردید مرکز آمارایران ضمن رصد سامانه مزبور همکاری لازم را در زمینه استاندارد سازی آن به عمل آورد. این سامانه می تواند از جمله نقاط مثبت وارزنده در سرشماری ثبتی مبنا باشد و می بایست ریزداده های مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا را در مناطق روستایی تامین نماید.

رئیس مرکز آمارایران همچنین به طرح آمارهای حوادث شغلی و برخی اختلافات موجود در زمینه ارائه آمارهای مرتبط با آن اشاره نمود و اعضای شورا طرح آمارهای حوادث شغلی پیشنهادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را به عنوان طرح ملی برای سنجش حوادث شغلی کشور، تصویب نمودند ومقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور نیز منابع لازم را برای طراحی سامانه مزبور تامین نماید.

لازم به ذکراست که دراین جلسه، نظرات اعضای شورا در خصوص هر یک از موارد دستور جلسه مطرح شد و پس از اعمال نظرات اعضای جلسه، مصوبات لازم در این خصوص به تصویب رسید.