نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

بازتاب همایش و نمایشگاه نزد مردم

1396/05/01

نتایج نظر سنجی :

 

  • جمع آوری میدانی نظرات شرکت کنندگان در همایش ملی روز روستا در آبان ماه 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • جمع آوری میدانی نظرات بازدیدکنندگان از نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر در دی ماه 1395