نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

معاونت توسعه روستایی

با عنایت به نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به روستاها ، خصوصاً روستاهای واقع در مناطق دورافتاده و محروم کشور و عزم مسؤولین در ارائه خدمات زیربنایی ، آموزشی و ... در این مناطق ، با تدبیر عالیترین مقام اجرایی نظام ، دفتر امور مناطق محروم کشور در سال 1368 شکل گرفت که هماکنون نیز به عنوان معاونت توسعه روستایی در حال فعالیت میباشد.

 

ساختار سازمانی شکل گرفته از ابتدا تاکنون بدین شرح است ، که اهم وظایف هریک در تاریخچه معاونت قابل مشاهده می باشد :

 

دفتر امور مناطق محروم کشور (90-1368)

 

مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور (93-1390)

 

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ( سال 1393 تاکنون )

 

 

 • ایجاد هماهنگی های لازم بین فعالیت دستگاههای دولتی و نهادها در مناطق محروم
 • شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی مناطق محروم و تهیه راهحلهای اساسی با همکاری دستگاههای ذیربط
 • تهیه طرحها و برنامههای درازمدت با تبادل نظر دستگاههای اجرایی و ارائه آن به مراجع ذیربط
 • بررسی و ارائه گزارشهای لازم از پیشرفت برنامهها در مناطق محروم به ریاست جمهوری
 • هماهنگی با دستگاههای مربوط به منظور ارتقاء و انسجام فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی در امور توسعه روستایی
 • سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در جهت توسعه اشتغال، حمایت از فعالیتهای متنوع اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی و درآمدی در بخشهای مختلف
 •  برنامهریزی به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصاد محلی در مجموعههای روستایی با همکاری سایر دستگاههای مربوطه
 • هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور ظرفیتسازی و دستیابی به مدیریت یکپارچه توسعه روستایی در سطح ملی، منطقهای و محلی
 • سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری و نظارت بر امور توسعه روستایی
 • بهبود شرایط زندگی روستاییان و ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی
 • پیگیری و هماهنگی امور توسعه روستایی در سطح کشور
 • گزارش منظم از پیشرفت طرحها در بخشهای مختلف جهت ارائه به هیئت وزیران