نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارشات تحلیلی، علمی و آموزشی


  • براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن آذرماه سال 1398 جمعیت کشور  79،926،270 نفر بوده است و از نظر تقسیمات کشوری ایران دارای ۳۱ استان ، 442 شهرستان ، 1087 بخش ، 2620 دهستان ، 1358 شهر و 62284 آبادی دارای سکنه می باشد. با توجه به جمعیت ۷۵.۱۴۹.۶۶۹  نفری سال 1390 ، طی سال های 1390 تا 1395 سالانه به طور متوسط حدود 955،320 نفر به جمعیت کشور افزوده شده که متوسط رشد سالانه آن برابر با 1.24درصد می باشد. این میزان رشد در مقایسه با متوسط رشد سالانه جمعیت کشور که در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا 1390 برابر 1.54 درصد بوده است در حدود 3.9 درصد کاهش یافته است.
  • از جمعیت 79،926،270 نفری کشور 74 درصد در نقاط شهری و 26درصد در نقاط روستایی  ( با محاسبه جمعیت غیرساکن ) سکونت داشته‌اند . به لحاظ تعداد جمعیت،  استان تهران با 13،267،637 نفر ( 16.60 درصد ) بیشترین و استان ایلام با 580،157 نفر (0.72 درصد) کمترین تعداد جمعیت را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد.
  •  
  • ***************

  • براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 جمعیت کشور  79،926،270 نفر بوده است و از نظر تقسیمات کشوری ایران دارای ۳۱ استان ، 430 شهرستان ، 1059 بخش ، 2590 دهستان ، 1244 شهر و 61748 آبادی دارای سکنه می باشد. با توجه به جمعیت ۷۵.۱۴۹.۶۶۹  نفری سال 1390 ، طی سال های 1390 تا 1395 سالانه به طور متوسط حدود 955،320 نفر به جمعیت کشور افزوده شده که متوسط رشد سالانه آن برابر با 1.24درصد می باشد. این میزان رشد در مقایسه با متوسط رشد سالانه جمعیت کشور که در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا 1390 برابر 1.54 درصد بوده است در حدود 3.9 درصد کاهش یافته است.
  • از جمعیت 79،926،270 نفری کشور 74 درصد در نقاط شهری و 26درصد در نقاط روستایی  ( با محاسبه جمعیت غیرساکن ) سکونت داشته‌اند . به لحاظ تعداد جمعیت،  استان تهران با 13،267،637 نفر ( 16.60 درصد ) بیشترین و استان ایلام با 580،157 نفر (0.72 درصد) کمترین تعداد جمعیت را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد.
  •  
  • ***************

  • براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ جمعیت کشور  ۷۵.۱۴۹.۶۶۹  نفر بوده است و از نظر تقسیمات کشوری ایران دارای ۳۱ استان ، ۴۰۶ شهرستان ، ۱.۰۰۶ بخش ، ۲.۵۲۰ دهستان ، ۱.۱۷۴ شهر و ۶۱.۷۲۴ آبادی دارای سکنه می باشد. با توجه به جمعیت ۷۰.۴۹۵.۷۸۲ نفری سال ۱۳۸۵ ، طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه به طور متوسط حدود ۹۳۰.۷۷۷ نفر به جمعیت کشور افزوده شده که متوسط رشد سالانه آن برابر با ۱.۲۹ درصد می باشد. این میزان رشد در مقایسه با متوسط رشد سالانه جمعیت کشور که در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ برابر ۱.۷۹ درصد بوده است در حدود ۲۷.۹۳ درصد کاهش یافته است.
  • از جمعیت 75.149.669 نفری کشور 71.4 درصد در نقاط شهری و 28.6 درصد در نقاط روستایی (با محاسبه جمعیت غیرساکن ) سکونت داشته‌اند . به لحاظ تعداد جمعیت استان تهران با 12.183.391 نفر (16.21 درصد ) بیشترین و استان ایلام با 557.599 نفر ( 0.74 درصد ) کمترین تعداد جمعیت را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد.