نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

کمیته آمار و اطلاعات مناطق روستایی کشور

پیرو مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 1395/02/04 شورای عالی آمار

مبنی بر تشکیل و راه اندازی کمیته آمار و اطلاعات مناطق روستایی کشور به ریاست معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

تشکیل ومراتب به منظور امر به ابلاغ و اجرا اعلام گردید .

 

 

 

  • قانون مرکز آمار ایران
  • آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای عالی آمار
  • نظام آماری کشور
  • آیین نامه تشکیل جلسات و شرح وظایف کمیته های آماربخشی