نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

دریافت و ارسال فایل کارآفرینان

توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشورهای صنعتی حاصل توجه به

دو مقوله نوآوری خلاقیت و کار آفرینی است .

 

این معاونت در نظر دارد با ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینان ، مخترعین و مبتکرین روستایی و عشایر استانهای کشور

زمینه ارائه خدمات تسهیل گرانه به جوامع محلی را با بهره گیری از این عزیزان محقق سازد .

 

 

 

فرم مشخصات فردی و شناسنامه کاری کارآفرینان روستایی کشور

                                           دریافت فایل    

 

                                                                 ارسال فایل