نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

دریافت و ارسال فایل کارآفرینان

این معاونت در نظر دارد با ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینان ، مخترعین و مبتکرین روستایی و عشایر استانهای کشور

زمینه ارائه خدمات تسهیل گرانه به جوامع محلی را با بهره گیری از این عزیزان محقق سازد .

 

فرم مشخصات فردی و شناسنامه کاری کارآفرینان روستایی کشور

                                         دریافت فایل    

                                                                 ارسال فایل