نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

معرفی مدیران

معرفی مدیران

 • جناب آقای دکتر محمد امید - معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

 • جناب آقای مهندس کاوه معراجی - معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی

 • جناب آقای مهندس منوچهر رزمجو - معاون سرمایه گذاری ، فرهنگی و اجتماعی

 • جناب آقای علیرضا ابوالفتحی - مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی

 • جناب آقای مهندس محمدصادق مهدوی خرمی - مدیر کل برنامه ریزی

 • جناب آقای مهندس علیرضا نخعی - مدیر کل امور زیربنایی

 • جناب آقای منوچهر رضایی - مدیر کل سرمایه گذاری

 • جناب آقای رضا برزگر  - مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

 • جناب آقای مهندس مهرداد پارسا - مشاور و مسئول امور مشمولین امریه

 • جناب آقای حمیدرضا گلمحمدی - مشاور و مسئول روابط عمومی

 

اهداف

 

 • ایجاد هماهنگی های لازم بین فعالیت دستگاههای دولتی و نهادها در مناطق محروم
 • شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی مناطق محروم و تهیه راهحلهای اساسی با همکاری دستگاههای ذیربط
 • تهیه طرحها و برنامههای درازمدت با تبادل نظر دستگاههای اجرایی و ارائه آن به مراجع ذیربط
 • بررسی و ارائه گزارشهای لازم از پیشرفت برنامهها در مناطق محروم به ریاست جمهوری
 • هماهنگی با دستگاههای مربوط به منظور ارتقاء و انسجام فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی در امور توسعه روستایی
 • سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در جهت توسعه اشتغال، حمایت از فعالیتهای متنوع اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی و درآمدی در بخشهای مختلف
 •  برنامهریزی به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصاد محلی در مجموعههای روستایی با همکاری سایر دستگاههای مربوطه
 • هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور ظرفیتسازی و دستیابی به مدیریت یکپارچه توسعه روستایی در سطح ملی، منطقهای و محلی
 • سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری و نظارت بر امور توسعه روستایی
 • بهبود شرایط زندگی روستاییان و ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی
 • پیگیری و هماهنگی امور توسعه روستایی در سطح کشور
 • گزارش منظم از پیشرفت طرحها در بخشهای مختلف جهت ارائه به هیئت وزیران

تاریخچه

 

 

سفرهای استانی