نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

کتاب سند توسعه روستایی

کتاب سند توسعه روستایی

توسعه ی از مفاهیمی است که تفاسیر متعدد و ابعاد گوناگونی برای آن مطرح شده که از جمله
میتوان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی، زیربنایی، کالبدی و محیطی اشاره نمود
که با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی از آن به عنوان توسعه ی پایدار یاد میشود.
همچنین گفته میشود توسعه ی زمانی پایدار است که از نظر اقتصادی ماندگار، از نظر
اجتماعی مقبول و از نظر محیطی درست باشد و یا توسعه ای پایدار است که برای تأمین
نیازهای نسل حاضر به توانایی های نسل آینده آسیب نرساند.
تمام موارد فوق الذکر مشمول کل جامعه اعم از جوامع شهری و روستایی است ولی آنچه
در نظام برنامه ریزی کشور تاکنون کمتر مورد توجه جامع قرار گرفته توسعه ی روستایی است.
لذا ضرورت دارد برای این جامعه که تأمین کننده ی اصلی کالری مورد نیاز کشور بوده و علاوه
بر امنیت غذایی به دلیل پراکندگی روستاییان در پهنه ی سرزمین امنیت ملّی را نیز تضمین
میکنند، برنامه ی توسعه ی روستایی در راستای برنامهه ای توسعه ی ملّی با رعایت کلیه ی
الزامات، سیاستها، قوانین و آئیننامه تدوین و ارائه نمود.

دانلود کتاب سند توسعه روستایی