نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

معاونت توسعه روستایی

با عنایت به نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به روستاها ، خصوصاً روستاهای واقع در مناطق دورافتاده و محروم کشور و عزم مسؤولین در ارائه خدمات زیربنایی ، آموزشی و ... در این مناطق ، با تدبیر عالیترین مقام اجرایی نظام ، دفتر امور مناطق محروم کشور در سال ۱۳۶۸ شکل گرفت که هماکنون نیز به عنوان معاونت توسعه روستایی در حال فعالیت میباشد.