نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایراندشت دریاسر

دشت دریاسر دشت دریاسر تنکابن یکی از زیباترین مناطق شمال ایران است که در قسمت جنوبی شهر تنکابن و در منطقه دوهزار ... ادامه...
آرشیو

روستای دهلی یا الیف

روستای دهلی یا الیف این روستا در زبان عامیانه مخفف شده و به دهلی تبدیل شده است که هنوز هم در مکاتبات و اسناد به نام روست ... ادامه...
آرشیو